Trainer | Scrum Master | Agile Coach | ICT Consultant
Connect with me on:
Allict
Professional Scrum Trainer™ (PST)
It is all about Internet, Communication, and Technology

Privacy Statement Allict B.V.

Allict B.V. (hierna te noemen: Allict) hecht groot belang aan het waarborgen van uw privacy. Allict zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen zoals voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Dit houdt in dat wij er alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie zoals u ons deze verstrekt of die anderszins tot ons komt te beschermen. Dit geldt voor de informatie die u ons verstrekt bij een bezoek aan onze website, bij een verzoek om meer informatie of een offerte, bij het afnemen van een product of dienst en bij ieder andersoortig contact dat plaatsvindt tussen u of een derde en Allict.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaat Allict alle informatie waarmee wij natuurlijke personen kunnen identificeren. Het gaat er niet om dat een persoonsgegeven direct iets over de natuurlijke persoon zegt; ook een combinatie van informatie kan maken dat er sprake is van persoonsgegevens. Het bekendste voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of geboortedatum, maar ook een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. De persoonsgegevens welke Allict verzamelt zijn:

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zijn uitsluitend bedoeld voor de analyse en optimalisatie van website en tools. Wanneer u Allict per e-mail of telefoon benadert, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vraag of reactie te kunnen reageren. Wij gebruiken de aangeleverde informatie tevens zodra dit wordt verzocht om een offerte of aanbod te kunnen doen.

Gedurende de looptijd van een overeenkomst gebruiken wij uw persoonsgegevens om aan deze overeenkomst uitvoering te kunnen geven. Dit houdt in dat wij u onder meer informeren over updates, maar wij u ook kunnen benaderen bij problemen of anderszins. Indien wettelijke verplichtingen dit van ons verlangen, zal Allict uw persoonsgegevens verzamelen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.

Allict gebruikt de informatie die zij over derde-betrokkenen ontvangt nooit voor haar eigen doeleinden, behalve haar verplichting om uitvoering te geven aan de overeenkomst zoals gesloten met de klant, waarbij deze klant als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt op welke wijze Allict de persoonsgegevens dient te verwerken en wat het doel van de verwerking betreft.

Doelgroep

De doelgroep van dit privacybeleid is een ieder die (mogelijk) geïnteresseerd is in de producten van, diensten van en/of een samenwerking met Allict, een ieder die een overeenkomst met Allict heeft gesloten, iedere betrokkene (dat wil zeggen iedereen van wie Allict persoonsgegevens verwerkt of heeft verwerkt) en een ieder die in de afgelopen 7 jaar een overeenkomst met Allict heeft gehad.

Herkomst persoonsgegevens

Allict ontvangt persoonsgegevens van haar klanten en geïnteresseerden rechtstreeks. Daarnaast ontvangt zij persoonsgegevens van derde-betrokkenen in de kader van de uitvoering van een overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld via de dienstverlener die zijn facturen laat inscannen.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn die Allict aanhoudt is 2 jaren, tenzij:

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht op:

U kunt een verzoek met betrekking tot één van genoemde rechten indienen via

Allict reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek. Wij hoeven onder meer niet aan uw verzoek te voldoen indien dit in strijd mocht blijken met wet- en regelgeving; de doeleinden van verwerking in het gedrag komen; er een beroepsgeheim op de verwerking rust; het een onredelijk verzoek betreft of u de gevraagde informatie al hebt.

Delen van gegevens

Allict verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten met wie zij een overeenkomst van opdracht heeft gesloten. De persoonsgegevens die zij voor deze klanten verwerkt worden van de klant ontvangen en vervolgens in digitale vorm aan hen geretourneerd. Allict deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij hierna specifiek is genoemd en tenzij bij separate overeenkomst anders is bepaald. Er geldt dus strikte geheimhouding.

Beveiliging

Zoals hierboven al werd aangehaald hecht Allict grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en uw privacy in het bijzonder. Wij nemen daarom passende maatregelen om ieder onrechtmatig gebruik, misbruik, verlies, diefstal, lek, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze beveiligingsmaatregelen sluiten altijd aan bij de laatste stand van de technologie.

Mocht u vermoeden dat gegevens onverhoopt niet op de juiste wijze worden beschermd, neemt u dan contact op met Allict B.V. aan de Soestdijkerstraatweg 53 te (1213VS) Hilversum; ; allict.nl.

Wijziging Privacy Statement

Allict behoudt zich ieder recht voor om het Privacy Statement bij te werken. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.